Hau Hadau yn y Gymuned

Rydym wrth ein bodd bod gerddi’r ysgol gymunedol yn parhau i ffynnu. Mae’r gerddi’n helpu i ddarparu hafan i fywyd gwyllt ac maent wedi dod yn rhan annatod o fywyd yr ysgol. Mae hau, tyfu a chynnal cnydau wedi bod yn digwydd trwy gydol y flwyddyn yn ein gwelyau yn ogystal ag yn ein twnnel polythen. Yn nyfnder y Gaeaf, buom yn gwylio’n eiddgar winwns a garlleg yn tyfu gyda disgyblion yn dysgu y bydd y planhigion bach clyfar hyn yn dod o hyd i ffordd i dyfu, hyd yn oed os cânt eu plannu wyneb i waered. Roedd y disgyblion wrth eu bodd yn gwylio’r tractor ar waith ac yn mwynhau dysgu am ffermio ar raddfa fwy.

Cynaeafwyd yr erfin / swej yn yr hydref ac yn gynnar yn y gwanwyn gwnaethom gawl blasus gyda’n gilydd. Fe wnaethon ni baratoi’r llysiau, siarad am wead a blas, ond y rhan orau oedd y bwyta, lle cafodd y disgyblion fudd o’u gwaith caled. Rydyn ni hefyd wedi dod o hyd i amser i fforio o gwmpas yr ardal, gyda disgyblion yn dysgu am haelioni’r byd naturiol o’u cwmpas. Mae’n bleser dod o hyd i flodyn cnau cyll gyda’i gilydd neu fflicio cynffonnau ŵyn bach a gwylio’r paill yn hedfan i ffwrdd. Mae wedi bod yn wych gweld sut mae hyder disgyblion wedi cynyddu a gweld y llawenydd a gânt wrth weithio tuag at nod a rennir gennym. Maent wedi dod yn feiddgar ac yn gyffrous wrth siarad am fwyd a pharatoi ar gyfer prosiect CAWL.

Mae’r prosiect hwn nid yn unig wedi eu haddysgu am dyfu a chynaeafu bwyd ond mae hefyd wedi eu cyflwyno i fenter gymdeithasol, gan roi dealltwriaeth i ddisgyblion o bwysigrwydd economi gylchol. Byddwch yn falch iawn o wybod bod gennym ychydig o’r Cawl blasus hwn ar gael yn y siop ar ddydd Mercher felly dewch i ddweud helo a chael blas ohono eich hun.

 Ochr yn ochr â’n gwaith gydag ysgolion, rydym hefyd wedi bod yn ymweld â thrigolion Cartref Dyfi. Mae hau hadau gyda’n garddwr preswyl Ken o’r cartref gofal wedi bod yn llawer o hwyl ac mae wedi profi i fod yn fodd therapiwtig. Ceisiodd Ken wneud sudd afal a oedd yn flasus iawn. Nesaf, byddwn yn hau hadau pwmpenni gyda’r trigolion. Bydd yr hadau a heuir yn cael eu cludo i dwnnel polythen yr ysgol i dyfu ar gyfer cnwd ar raddfa cae. Os hoffech adael rhodd fechan ar gyfer naill ai ein prosiectau CAWL neu Gartref Dyfi, mae gennym opsiwn nawr i roi rhoddion ar ein gwefan: